top of page
Éjszakai autózás a vezető szemszögéből

2023. november 6.

 

Kiemelt jelentőséggel bír számunkra a nyitott és átlátható módon történő adatkezelés. Az Ön jogainak védelme érdekében itt tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait.

A tájékoztató első része általános jellegű és minden adatkezelésünkre vonatkozik, ezt követően pedig az adatkezeléseink egyes nagyobb csoportjaira adunk részletes tájékoztatást.

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

1. Az adatkezelő és a személyes adatok

Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatkezelő („Adatkezelő” vagy „mi”) a Car Contact Kft. (2013 Pomáz, Mester u. 4..; Cégjegyzékszám: ​13-09-103259).

Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelyből Ön azonosítható, például az Ön neve vagy telefonszáma.

Ha bármilyen egyéb kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, hogy írjon nekünk a carcontact@carcontact.hu email címre. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 

3. A személyes adatok forrása

Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, illetve egyéb üzleti kapcsolat során különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:

Közvetlenül Öntől

 • Szerződéses kapcsolat létesítése esetén

 • Személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen, a honlapunkon lévő nyomtatványon vagy chat ablakon keresztül történő) érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén

 • Direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulásával vagy nyereményjátékainkban való részvételével

 • Bármilyen egyéb célú személyes, telefonos, emailes vagy postai úton történő megkeresésünk útján

 • Valamilyen szerződéskötéssel kapcsolatos felhívásunkra, tenderünkre vagy álláspályázatunkra való jelentkezés útján

 

Más forrásból

 • Elsősorban kereskedelmi, illetve egyéb üzleti partnereink valamelyik tagjától, illetve ügynökünktől

 • Alvállalkozóink valamelyik tagjától

 • Az Ön nevében esetlegesen eljáró más személytől, ügyintézőtől

 • Elektronikus vagy offline közvetítő felületen vagy szolgáltatón keresztül

 • Nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok)

 • Az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján is személyes adatokhoz juthatunk a weblapok használatával és egyes technikai jellemzőkkel kapcsolatban

 

4. A személyes adatok tárolásának helye

Személyes adatait elektronikusan a honlap keretrendszerét és tárhelyét biztosító WIX Ltd.  által üzemeltetett szervereken tároljuk, papíralapon pedig székhelyünkön, illetve esetlegesen irattárolással megbízott adatfeldolgozónknál.

 

5. Az adatkezelések célja és jogalapja

Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben ezeket a személyes adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll. Ilyen eset például, ha Ön cserautó adatlapot tölt ki, de egyúttal külön hozzájárulását adja marketing célú megkeresésekhez is.

 

6. Az adatkezelések időtartama

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül.

Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását, vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig.

Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra a személyes adatok tárolását (ideértve pl. egyes dokumentumok megőrzését), akkor a személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk.

Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek között

 • a számviteli törvény (azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve

 • az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) az adóügyi bizonylatokra, amelyeket főszabály szerint az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.

Más esetekben, például, ha az adatkezelés jogalapja valamilyen jogos érdekünk, vagy más okból eltérünk a fentiektől, külön tájékoztatjuk Önt lentebb az adott adatkezelés időtartamáról.

 

7. A személyes adatok címzettjei

A személyes adatai nem hozzáférhetők bárki számára. Szabályozzuk, hogy az Adatkezelő szervezetén belül és kívül (pl. amikor adatfeldolgozókat veszünk igénybe bizonyos okokból) ki férhet hozzá a személyes adatokhoz. A személyes adatok közlése szigorúan a jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik. Az Adatkezelő saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozó vagy döntéselőkészítő szintek egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá a személyes adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön személyes adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön.

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk személyes adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesítsük, pl. egyes hatóságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén. Személyes adatokat továbbíthatunk különösen az alább felsorolt címzetteknek, illetve az egyes adatkezeléseknél alább bemutatott további címzetteknek:

 • Bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály feljogosít vagy kötelez minket;

 • Vállalkozóink, megbízottaink, együttműködő partnereink vagy meghatalmazottaink, akik részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.

 

8. Az Ön jogai

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg, amelyekről alapvetően az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve bizonyos esetekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezik.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Ön kérelmére megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkeiben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megadjuk.

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

  

A hozzáférés joga:

Ez a jog lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos lényeges információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk többek között az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve az Ön jogai.

Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

 

A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelések jogalapját alább minden esetben feltüntetjük.

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes jogszabályban meghatározott esetekben kezelhetjük. Az Ön kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik vagy az Önnel megkötött, illetve megkötendő szerződés teljesítésével függ össze, és az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tőlünk tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) megkapja és ezeket Ön egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

A tiltakozáshoz való jog:

Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el. Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené Önt.

 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Panasztétel joga az adatvédelmi hatóságnál:

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy álláspontját minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.

Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: (06-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

  

Bírósághoz fordulás joga:

Az Ön jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhat. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

9. Az Adatkezelési tájékoztató módosításai és elérhetősége

A jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor frissíthetjük, módosíthatjuk, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. Az Adatkezelési tájékoztató keltét a dokumentum alján szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített Adatkezelési tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja: 2023. november 6.

DIREKT MARKETING / HÍRLEVÉL

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve,

• az Ön email címe,

• az Ön lakcíme,

• az Ön telefonszáma,

 

Termékadatok

• autójának márkája és típusa

• autójának alvázszáma

 

Egyéb ügyféladatok

• finanszírozási adatok

• biztosítással kapcsolatos adatok

• pénzügyi-forgalmi adatok

• életkor

• érdeklődési kör, vásárlással kapcsolatos tervek, értesülés forrása

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, nem fogjuk tudni Önt megkeresni marketing ajánlatainkkal, így Ön adott esetben árkedvezményekről, akciókról, nyereményjátékokról maradhat le.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot és akár meglévő autója márkájától és típusától függő, vagy attól független direkt marketingajánlatokat (ideértve az információs felméréseket, meghívókat, reklámokat, hírleveleket és nyereményjáték felhívásokat) küldhessünk Önnek azokon a módokon, amikhez Ön hozzájárult.

Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

 

4. Az adatok címzettje

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:

• Reklám-, marketing- és médiaügynökségek,

• Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhelyszolgáltatókat, weboldal üzemeltetőket, marketing automatizálási platformokat, levélküldő rendszereket stb.

• Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások.

Az adatokat továbbíthatjuk továbbá az általunk importált gépjármű márka márkakereskedelmi és szerviz hálózat egyes tagjainak. Az adattovábbítás célja ezekben az esetekben az, hogy Önt minél hatékonyabban érhessük el az Önt érdeklő alkatrész-, szerviz- vagy termék akciókkal kapcsolatosan, és hogy Ön mind az általunk, vagy partnereink által szervezett akciókról, hírekről stb. értesülhessen. Felhívjuk figyelmét arra, hogy egyes esetekben a partnerek önálló adatkezelőnek is minősülnek és saját adatkezelési tájékoztatójuk is irányadó.

Az adatok tárolását és a CRM rendszerünk üzemeltetését az adatfeldolgozónk 2024.01.01-től, a Wix.com tárhelyén belül a HexaBee Digital  (Sipos J. EV, székhely: 1011 Budapest, Szőnyeg u. 3..) végzi számunkra.

 

5. Az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés

A direkt marketing céljából gyűjtött személyes adatait ettől az eredeti céltól eltérő célból is kezeljük, nevezetesen célzott reklámozási szolgáltatás igénybevétele érdekében, és ennek keretében továbbítjuk azokat harmadik feleknek (reklám-, marketing- és médiaügynökségeknek, ideértve a Google-t is). Ez az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, a vonatkozó összeegyeztethetőségi elemzést kérésére rendelkezésére bocsátjuk.

NYEREMÉNYJÁTÉKOK

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve,

• az Ön email címe,

• az Ön lakcíme,

• az Ön telefonszáma,

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását a játék lebonyolítása előtt visszavonja, részvétele a nyereményjátékban lehetetlenné válik és így a kapcsolódó játékszabályzat alapján a játékból ki kell zárnunk.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy biztosítsa az Ön részvételét a nyereményjátékban, azaz hogy Ön játékosként azonosítható legyen, és hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot a játékkal kapcsolatban. Nyertesség esetén az adatkezelés célja továbbá a nyereményjátékkal kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségeink teljesítése.

A játékra jelentkezők és a nem nyertesek vonatkozásában személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. A játék nyertesei vonatkozásában személyes adatainak kezelése jogszabályi kötelezettségen alapszik.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha Ön a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos hozzájárulás mellett adatainak marketing célú kezeléséhez is hozzájárult, akkor a jelen tájékoztató ’Direkt Marketing’ fejezete is irányadó.

 

4. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben Ön nem nyer a játékban, adatait a nyereményjáték ideje alatt, majd az összes nyeremény átadásától számított 30 napig kezeljük. Nyertesség esetén adatait a vonatkozó jogszabályokban előírt ideig tároljuk.

 

5. Az adatok címzettjei

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:

• Reklám-, marketing- és médiaügynökségek

• Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhelyszolgáltatókat, weboldal üzemeltetőket, marketing automatizálási platformokat, levélküldő rendszereket stb.

• Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások

• Jogszabályban meghatározott hatóságok

 

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

I. Az ügyfélelégedettségi kérdőív Önnek történő elküldése és az ügyfélelégedettség-mérés elvégzése:

 

1. A kezelt adatok köre és az adatok forrása

az Ön email címe

a szervizeltetés vagy alkatrész-termék vásárlás ténye

szervizeltetés esetén a munkalap felvételének dátuma.

A vásárláskor Ön által megadott személyes adatok felhasználásával végezzük az ügyfél-elégedettség mérés.

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön tiltakozik adatai kezelése ellen, nem tudunk kérdőívet küldeni Önnek, így az ügyfélelégedettségi felmérés módszerével nem fogja tudni elmondani számunkra a Car Contact által forgalmazott termékekről, kényelmi- és szerviz szolgáltatásokról alkotott véleményét, amely módszer segít nekünk abban, hogy biztosítsuk azok magas minőségét és fejlesztését.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy e-mailben elküldjük Önnek az ügyfélelégedettségi kérdőívet és - amennyiben Ön kitölti a kérőívet - elvégezzük az ügyfélelégedettség-mérést annak érdekében, hogy visszajelzést kapjunk az Ön vásárlói, illetve ügyféltapasztalatairól és ez alapján emelhessük a Car Contact által forgalmazott termékek és szolgáltatások, valamint az üzleti folyamataink minőségét.

A személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, ez az adatkezelés jogalapja. A jogos érdekünk abban áll, hogy a szolgáltatásaink és termékeink minőségét az ügyfélelégedettég felmérése által megvizsgáljuk, visszajelzést kapjunk az Ön ügyféltapasztalatairól, és azok, illetve az üzleti folyamataink színvonalát emeljük. Ezen jogalap és az érdekmérlegelés lényege, hogy az Ön fogyasztói élményével kapcsolatos visszajelzés kéréséhez fűződő érdekünk és ennek keretében az adatok kezelése elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok felvételét követő 2 hónap.

 

5. Az adatok címzettjei

Adatait a kapcsolatfelvétel és a felmérés lebonyolítása céljából vagy a Car Contact, mint adatkezelő vagy megbízott adatfeldolgozónk részére továbbítjuk. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat kibocsátásának napján a Car Contact nincs szerződéses kapcsolatban egyetlen adatforgalmazóval sem.

 

II. A kérdőívben adott visszajelzései és a kérdésekre adott válaszai kezelése, amennyiben Ön kitölti a kérdőívet és abban hozzájárul ahhoz, hogy a visszajelzései és a kérdésekre adott válaszai ne anonim módon kerüljenek megküldésre részünkre:

 

1. A kezelt adatok köre

az Ön visszajelzései, a kérdésekre adott válaszai, amennyiben azok személyes adatnak minősülnek

az Ön email címe

a kérdőívet tartalmazó e-mailünk kiküldésének dátuma és a kérdőív Ön általi kitöltésének dátuma

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez, akkor a visszajelzéseit és a kérdésekre adott válaszait anonim módon kapjuk meg, ez esetben a visszajelzései és válaszai alapján nem tudunk személyre szabott lépéseket tenni (pl. az esetleges negatív véleményét kivizsgálni és kezelni).

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Amennyiben Ön hozzájárulását adta a kérdőívben, hogy a visszajelzései és a kérdésekre adott válaszai ne anonim módon kerüljenek megküldésre részünkre, akkor a visszajelzéseit és a válaszait az Ön email címéhez kapcsolódóan, így nem anonim módon kapjuk meg. Az adatkezelés célja, hogy a visszajelzéseit és a válaszait Önhöz köthetően kapjuk meg, és lehetőségünk legyen azokat egyedi esetre vonatkoztatva értékelni, valamint amennyiben szükségesnek tartjuk, akkor azok alapján – további, más adatkezelés keretében - további lépéseket tudjunk tenni (pl. a negatív vélemény belső kivizsgálása, panaszkezelés).

A személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

 

4. Az adatkezelés időtartama

Az elégedettség mérésétől számított 6 hónap.

 

5. Az adatok címzettjei

Adatait (az Ön visszajelzéseit és válaszait stb.) a felmérés tartalmának általuk történő kiértékelése érdekében az érintett márkakereskedő/márkaszerviz partnerünk részére továbbítjuk. 

 

SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK 

(SZERZŐDÉSEK ALVÁLLALKOZÓ PARTNEREKKEL, BESZÁLLÍTÓKKAL, STB.)

 

1. A kezelt adatok köre

Az adott termék/szolgáltatás, ill. szerződés jellegétől függően:

Kapcsolattartási/azonosítási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve

• az Ön email címe

• az Ön lakcíme

• az Ön telefonszáma

• az Ön állampolgársága

• az Ön egyéb természetes személyazonosító adatai

• az Ön egyes okmányaiban szereplő személyes adatok

 

Szerződéses adatok

• az Önnel kötött írásbeli szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó, ill. azt helyettesítő dokumentumban (pl. megrendelőlap) fellelhető bármilyen egyéb, személyes adatnak minősülő információ

Gépjárműadatok

• alvázszám

• rendszám

• forgalmi engedély száma és adatai

• egyéb gépjármű műszaki és szerződéses adatok, pl. forgalomba helyezés dátuma

 

Okmányok

• Amennyiben a pénzmosás elleni törvény (lásd alább) alapján az ügyfél-átvilágítás céljából kötelező, személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély fénymásolata vagy scannelt példánya.

• Egyéb esetekben személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély bemutatása és abban foglalt adatok rögzítése.

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk Önnek termékeinket értékesíteni, ill. szolgáltatásainkat nyújtani, illetve nem tudunk adott esetben az Ön által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolni, illetve igénybe venni. Szintén előfordulhat, hogy vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén az Ön, mint kapcsolattartó adatai megadásának elmaradása azt eredményezi, hogy a szerződés nem lesz megköthető vagy teljesíthető.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy termékeinket értékesítsük, illetve szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, ideértve többek közt az ingó dolgok (gépjárművek, alkatrészek, merchandise termékek) értékesítését, illetve a profilunkba vágó szolgáltatásokat (pl. szervizelés, cseregépjármű biztosítása stb.) Az adatkezelés célja továbbá, hogy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi szavatossági vagy garanciális kötelezettségünket és bármilyen egyéb, szerződésben vagy jogszabályban előírt további kötelezettségünket teljesíthessük. Amennyiben Ön kínál a részünkre terméket vagy szolgáltatást, úgy az adatkezelés célja az, hogy ezeket igénybe vehessük.

Ha Ön nem szerződő fél, hanem egy cég vagy más jogalany nevében jár el, mint annak szerződést kötő képviselője, megbízottja, vagy a szerződésben feltüntetett kapcsolattartója, akkor az adatkezelés célja az Önnel kapcsolatban álló szerződő féllel kötött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ha Ön nem szerződő fél, hanem vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén képviselő vagy kapcsolattartó, akkor az adatok kezelése jogos érdekünkön alapszik. Ennek lényege, hogy az Önt foglalkoztató vagy megbízó szervezettel kötött szerződés létrejötte és teljesítése okán az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

Az adatkezelés jogalapja továbbá jogszabályi kötelezettségünk teljesítése a szavatossági és/vagy jótállási igényekkel kapcsolatban.

 

4. Az adatok címzettjei

Adatokat továbbíthatunk üzleti partnereink, beszállítóink vagy azon biztosítótársaságok, kárfelvevő cégek és szakemberek felé, akik egyes termékek és szolgáltatások nyújtásában elengedhetetlenül részt vesznek.

Egyes szolgáltatásokat (pl. biztosítások vagy assistance vagy baleseti kárfelvétel) külső partnerek nyújtanak, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhetnek. Ezen szolgáltatások kapcsán az adatokat partnereinknek továbbítjuk.

Egyes szolgáltatások hatósági ügyintézést is magukban foglalnak, ezekkel kapcsolatban adatokat továbbítunk az illetékes hatóság felé (pl. műszaki vizsgáztatás).

Finanszírozás esetén adatokat továbbítunk a bevont pénzügyi szolgáltató partner felé, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhet.

Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselőnk részére.

Ha a szerződés olyan szolgáltatás nyújtására irányul, amivel összefüggésben Önt érintően szabálysértés, bűncselekmény vagy más jogellenes magatartás következhet be (pl. bérautóval vagy szerviz csereautóval okozott baleset vagy elkövetett szabálysértés), az adatokat továbbíthatjuk az illetékes hatóságnak.

 

AJÁNLATKÉRÉS

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve

• az Ön email címe

• az Ön telefonszáma

• az Ön címe

Gépjárműadatok

• Márka és Modell

• Típus, motorizáció, felszereltség

Egyéb adatok

• Kötelező Felelősség Biztosító és/vagy Casco Biztosító szerződés/kötvény száma, adatai

• Igényelt szolgáltatások

• Az Ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, illetve Önnel kommunikálni.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az Öntől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, katalógus kérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül.

Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha Ön az ajánlatkéréssel kapcsolatos hozzájárulás mellett személyes adatainak marketing célú kezeléséhez is hozzájárult, akkor a jelen tájékoztató ’Direkt Marketing’ fejezete is irányadó.

 

4. Az adatkezelés időtartama

Az ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatait az ajánlatkéréstől számított 190 napig kezeljük.

 

5. Az adatok címzettjei

Mivel az ajánlatkérés teljesítéséhez szükséges, ezért személyes adatait továbbítjuk az illetékes márkakereskedő, illetve márkaszervíz felé.

BEJÖVŐ KAPCSOLATFELVÉTEL, INGYENES REKLÁMANYAGOK ÉS KEDVEZMÉNYEK IGÉNYLÉSE

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve

• az Ön email címe

• az Ön telefonszáma

Gépjárműadatok

• Alvázszám

• Márka és modell

• Típus, motorizáció, felszereltség

Egyéb adatok

• Az Ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, illetve Önnel kommunikálni.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az Öntől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, katalógus kérés, online szervíz-bejelentkezés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül.

Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha Ön a velünk való kapcsolatfelvétellel kapcsolatos hozzájárulás mellett személyes adatainak marketing célú kezeléséhez is hozzájárult, akkor a jelen tájékoztató ’Direkt Marketing’ fejezete is irányadó.

 

4. Az adatkezelés időtartama

Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.

 

5. Az adatok címzettjei

Ha a kapcsolatfelvétel célja valamilyen termék vagy szolgáltatás igénylése (pl. szervizkártya), az adott termék előállításához igénybe vett megbízottjainknak vagy alvállalkozóinknak továbbítjuk az adatokat. Ha az érdeklődés finanszírozási kérdéseket is érint, az adatokat továbbítjuk pénzügyi szolgáltató partnereink felé.

 

PANASZKEZELÉS

1. A kezelt adatok köre

 

Az Ön által megadott kapcsolattartási adatok, például

 • az Ön vezeték- és keresztneve

 • az Ön email címe/levelezési címe

 • az Ön telefonszáma

 • Az Ön által megadott gépjárműadatok, például

 • Alvázszám

 • Márka és Modell

 • Típus, motorizáció, felszereltség

 • Egyéb adatok - z Ön panaszában, megkeresésében (pl. chat, email, ügyfélelégedettségi-felmérés, személyesen tett panasz, Google vagy más minősítő rendszerben megfogalmazott észrevétel) foglalt személyes adatnak minősülő információk, amennyiben a panaszról a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti jegyzőkönyv kerül felvételre, akkor a fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt adatok

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg a panasz körülményeitől és tartalmától függően szükséges adatait, nem tudunk Önnel kapcsolatba lépni, illetve nem tudjuk a panaszát kivizsgálni.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az Öntől érkező panaszra, kivizsgálhassuk azt, illetve annak érdekében eljárjunk.

A személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, ez az adatkezelés jogalapja. A jogos érdekünk abban áll, hogy panaszát kivizsgáljuk és megtegyük a tőlünk telhető lépéseket a panasz orvoslása és az Ön velünk való elégedettségének helyreállítása érdekében. Ezen jogalap és az érdekmérlegelés lényege, hogy az Ön panasza kezeléséhez fűződő érdekünk és ennek keretében az adatok kezelése elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

 

4. Az adatkezelés időtartama

Adatait a polgári jogi elévülési időhöz igazodva a panasz beérkezésétől számított 5 évig tároljuk.

 

5. Az adatok címzettjei

Amennyiben az a panasz kivizsgálásához vagy kezeléséhez szükséges, személyes adatait továbbítjuk az illetékes márkakereskedő, illetve márkaszerviz partnerünk felé.

 

PÉNZMOSÁS-MEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSEK

 

1. A kezelt adatok köre

A pénzmosás elleni törvény (azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. tv., a „Pmt.”) szerinti ügyfél-átvilágításhoz a Pmt-ben előírt adatok és okiratmásolatok.

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg a szükséges személyes adatait, nem tudjuk a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket végrehajtani, amely esetben az érintett ügyfélre vonatkozóan kötelesek vagyunk megtagadni az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy kötelesek vagyunk megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy eleget tegyünk a Pmt.-ben előírt jogi kötelezettségeinknek.

Az adatkezelés jogalapja a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

4. Az adatok címzettjei

A Pmt. által meghatározott esetekben vagy hatósági megkeresés esetén a Pmt. szerinti hatóságok részére teljesítünk adatszolgáltatást vagy teszünk bejelentést.

I. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

​Weboldalunkon ( https://www.carcontact.hu ) tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat (vagy másképp „sütiket”) helyez el számítógépe internetes böngészőjében. A cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai.

 

A következő típusú sütiket helyezheti el webszerverünk az Ön berendezésén:

 

Anonim analitikus sütik

Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt látogatók száma, az az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát az Ön internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget.

 

Harmadik féltől származó, reklámozást szolgáló sütik

A weboldalunkon működő, harmadik fél által viselkedésalapú reklámozás érdekében alkalmazott sütik használatával a harmadik fél például nyomon követi azt, hogy mennyi felhasználó látta, valamint mennyi felhasználó látta többször az adott reklámot. Harmadik fél által használt sütik tekintetében a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó, amelyek tartalmára nincs befolyásunk és amit javaslunk külön áttanulmányozni.

 

Harmadik féltől származó egyéb sütik

A weboldal harmadik féltől származó sütik segítségével a látogatók internetezési szokásait tudja nyomon követni, ezáltal különböző szolgáltatások igénybevételét tudja ajánlani a látogatóknak, úgy mint katalógus igénylése, vagy tesztvezetésre történő jelentkezés. Ezen sütik működéséből adódóan sem nekünk, sem harmadik félnek nincsen hozzáférése a másik fél által használt sütikben tárolt információkhoz.

 

Közösségi hálózaton való megosztáshoz szükséges sütik

A weboldalunk a Facebook közösségi hálózat szolgáltatás által biztosított közösségi bővítményeket használ, melyeket a Facebook működtet. A bővítmények lehetővé teszik az Ön számára, hogy könnyebben hozzáférjen a közösségi hálózathoz.

 

 

A cookie-kkal végzett adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat az Ön berendezésén.

 

A cookie-k felhasználók általi kezelése

A sütiket a felhasználók bármikor eltávolíthatják internetes böngészőjük Beállítások menüjében. A felhasználók továbbá ugyanitt beállíthatják a sütik használatának engedélyezését és tiltását. Ennek részletes módját az Ön által használt böngésző működési dokumentációja tartalmazza.

COOKIE-SZABÁLYZAT

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi incidensre vonatkozó kérdések kezelésére létrehozott honlappal kapcsolatban

 

1.      Az adatkezelés és az adatkezelő

Az adatkezelő a Car Contact Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Mester u. 4.; cégjegyzékszáma: ​13-09-103259, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „mi”).  

  

Az adatkezelési tevékenységünk megfelel a hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.).

 

2.      Az adatok forrása

Adatait Ön adja meg részünkre a honlapon lévő regisztrációs felület kitöltésével, valamint a kérdése, üzenete beküldésével.

 

3.      A kezelt személyes adatok

A kezelt személyes adatok köre:

 • az Ön kereszt- és vezetékneve

 • az Ön e-mailcíme, valamint ha megadja, a telefonszáma

 • az Ön által beküldött kérdések, üzenetek, illetve az azokban megadott olyan információk, amelyek személyes adatoknak minősülnek.

 

4.      Az adatszolgáltatás önkéntessége

A regisztráció és kérdés, üzenet beküldése teljes mértékben önkéntes alapon történik és az Ön döntésétől függ.

 

5.      Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban Ön kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, kérdéseket tudjon feltenni és üzeneteket tudjon küldeni részére, illetve, hogy a beérkező kérdéseket/üzeneteket az Adatkezelő egységes rendszerben, egy helyen tudja gyűjteni azok hatékony feldolgozása érdekében. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).  

 

6.      A személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatait az utolsó üzenetváltástól számított 2 évig kezeljük, ezt követően töröljük azokat, kivéve, ha Ön külön hozzájárulását adta a marketing célú megkeresésekhez is.

 

7.      A személyes adatokhoz való hozzáférés, a személyes adatok címzettjei

A személyes adatokhoz az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai és tanácsadói férhetnek hozzá olyan mértékben, amely az ellátott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

 

A személyes adatok címzettje:

Amennyiben valamely beküldött kérdés nem ránk, hanem valamely üzleti partnerünk, alvállalkozónk, beszállítónk, szolgáltatónk cégére vonatkozna, akkor megkeresését továbbítjuk az adott vállalat, vállalkozó, mint önálló adatkezelő részére, amennyiben mi nem tudjuk megválaszolni a kérdését.

 

A honlapot a Wix.com Ltd. keretrendszerében a HexaBee Digital üzemelteti, amely adatfeldolgozónak minősül.  

 

8.      Az Ön jogai

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alább felsorolt jogok illetik meg, amelyekről alapvetően a GDPR, illetve bizonyos esetekben Infotv. rendelkezik.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Ön kérelmére megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkeiben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megadjuk.

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A hozzáférés joga:

Ez a jog lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos lényeges információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk többek között az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve az Ön jogai.

Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

 

A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelések jogalapját alább minden esetben feltüntetjük.

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes jogszabályban meghatározott esetekben kezelhetjük. Az Ön kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik vagy az Önnel megkötött, illetve megkötendő szerződés teljesítésével függ össze, és az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tőlünk tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) megkapja és ezeket Ön egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

A tiltakozáshoz való jog:

Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el. Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené Önt.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Panasztétel joga az adatvédelmi hatóságnál:

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy álláspontját minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.

Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: (06-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az Ön jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhat. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

9.      A tájékoztató módosításai és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa. A hatályos Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a honlapon.

 

Érvényesség kezdete: 2023. november 20.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

bottom of page